«Розділжитлосервіс» – новий управитель багатоповерхівок міста

Днями, новорозділь­чани всі уважно вивчали нову калькуляцію роз­рахунку вартості тарифу від комунального під­приємства «Розділжитло­сервіс» на надання послуг з управління будинками. Середній тариф визначе­ний на рівні майже 5 грн. за одиницю житлової пло­щі квартири чи нежитло­вих приміщень.

Нові тарифи були ведені в дію у зв’язку з тим, що КП «Розділжит­лосервіс» визначено управителем багатоквар­тирними будинками, а саме тих, які не утвори­ли ОСББ. Ще на початку квітня Новороздільська міська рада, оголосила відповідний конкурс для господарюючих суб’єктів, які виявляють бажання здійснювати управління багатоповерхівками міста. Участь у конкурсі зго­лосилось взяти аж одне підприємство – міське, комунальне «РЖС», а від­так і отримало всі лаври переможця. Тепер, від­повідно до діючого зако­нодавства, міський голова повинен укласти від імені співвласників багатоквар­тирних будинків договір із КП «РЖС» на надання послуг з управління цими будинками.

Відразу слід відокре­мити дві послуги, які нада­ються КП «РЖС»: перша – це утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Сюди відносять такі складові: прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток, освітлення місць загального користування, обслуговування димо­вентиляційних каналів, дератизація, технічне об­слуговування і поточний ремонт внутрішньобудин­кових систем тепло,- во­допостачання та водовід­ведення, поточні ремонти сходових кліток , покрівлі та столярних виробів, технічне обслуговуван­ня та енергопостачання ліфтів, а також вивезення побутових відходів. Інши­ми словами це діяльність, спрямована на належну експлуатацію, ремонт та утримання приміщень від­повідно до вимог норма­тивів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством. Кальку­ляція розрахунку вартості тарифу за надані послу­ги погоджується з вико­навчим комітетом Ново­роздільської міської ради.

Друга послуга – це власне управління нашими помешканнями. Відповідно до чинного законодавства – це вчинення співвласни­ками багатоквартирного будинку дій щодо реалі­зації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряд­женням спільним майном багатоквартирного будин­ку. Управління багатоквар­тирним будинком, на від­міну від першої послуги – утримання, не підпадає під дію жодного регулято­ра, тобто вартість послуг з управління багатоквар­тирним будинком вже не буде затверджуватися на засіданні виконавчого комітету. Вартість послуги з управління багатоквар­тирним будинком, у випад­ку проведення конкурсу на визначення управите­ля встановлюється за ре­зультатом такого конкурсу. І ця вартість не повинна змінюватися упродовж року, однак, відповідно до умов проведеного конкур­су, в разі зміни упродовж строку дії договору обсягу окремих складових витрат (збільшення або зменшен­ня податків і зборів, міні­мальної заробітної плати, орендної плати та амор­тизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетич­ні та інші матеріальні ре­сурси), може відбуватися коригування встановленої ціни шляхом укладання додаткової угоди.

Чи є новий тариф на надання послуги з управ­ління високим? Для кож­ної сім’ї це буде питання особистим. Хтось і не від­чує підвищення вартості, хтось навпаки перейма­тиметься як заощадити сімейний бюджет. Якщо ви відноситесь до другої ка­тегорії, тоді слід пам’ятати, про можливість викори­стання субсидії. Так, її ніхто не відміняв і розра­ховуватимуть її, виходячи з розміру ціни на послугу з управління багатоквар­тиним будинком для від­повідного помешкання, але не більше граничного розміру витрат, визначе­них відповідно до Поряд­ку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління ба­гатоквартирним будинком, затвердженого постано­вою КМУ від 28.12.2017 року №1022. Відповідно до даного Порядку гра­ничний розмір витрат ро­зраховується згідно фор­мули Вгрн = ЗПмін * 0,1 / 48,87, де ЗПмін – розмір мінімальної заробітної плати на відповідну дату. Якщо станом на сьогод­ні розмір мінімальної за­робітної плати становить 3723 грн, то, відповідно, граничний розмір витрат, в межах яких надаєть­ся субсидія становитиме 7,62 грн/кв.м. Оскільки, КП «Розділжитлосервіс» є платником ПДВ, то гра­ничний розмір витрат для даного підприємства ста­новитиме 9,14 грн/кв.м.

 Запроваджені зміни в комунальній го­сподарці міста пов’язані з вимогами чинного зако­нодавства, яке пропонує мешканцям або само­стійно утворювати ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будин­ку), або ж співпрацювати з управителем, який пе­реміг на конкурсних заса­дах, як це має місце у ви­падку з КП «РЖС».

Питання тепер чи впорається комунальне підприємство, яке є збит­ковим, з належним на­данням послуги? Коли це питання обговорювали на засіданні Новороздільсь­кого виконкому, то, зокре­ма, керівником підприєм­ства «РЖС» Богданом Жуком, було зауважено, що «основна причина збиткового функціонуван­ня КП «РЖС» – невідповід­ність тарифів і реальних витрат на здійснення го­сподарської діяльності». Так, до слова, ще на по­чатку 2017 року проведе­но коригування тарифів в частині витрат на опла­ту праці, електроенергію та послуги з ТО ліфтів та дератизації. Однак, з бе­резня 2017 року тарифи на електроенергію зросли на 30%. В результаті тако­го зростання збитки за рік по витратах на освітлення місць загального користу­вання, енергопостачання ліфтів та утримання ад­міністративного та вироб­ничих приміщень стано­влять 840 тис. грн.

У зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму з 01.05.2017р. до 1684 грн., з 01.12.2017р. до1762 грн., відповідно збільшу­вався фонд оплати праці працівників і сума єди­ного соціального внеску. Збитки по витратах на оплату праці становлять приблизно 380 тис. грн.

Також варто зауважити, що частина новорозділь­ської громади несправно оплачують послуги, що надаються місцевим під­приємством. Громада, за 2017 рік, боргує підприєм­ству майже 2 млн. грн. за надані послуги. За 2016 рік борг був меншим на 9%.

Логічно, що при таких «доходах» говорити про можливість оновлення ма­теріально-технічної бази КП «РЖС» – смішно. Але, зовсім не смішно стає, коли дізнаєшся, що се­редньомісячна зарплата по підприємству складає 3665 грн. І це працівники, які прибирають сміттєві ліфти ручним способом, чи встають вдосвіта для прибирання міських вули­ць та прибудинкових тери­торій, або ж ремонтують каналізаційні мережі.

Діяльність нового упра­вителя з місцевим ви­конавчим комітетом, за новим договором, розпо­всюджується лише на один рік. Якщо наприкін­ці поточного року жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається про­довженим на черговий од­норічний термін.

Чи можна розірва­ти угоду з управителем про співпрацю упродовж року? Законодавець пе­редбачив таку можливість за умови, що співвласники багатоквартирного будин­ку приймуть рішення про зміну форми управління своїм помешканням, або про обрання іншого упра­вителя, і про це вони зо­бов’язані повідомити не пізніше як за два місяця до дня розірвання догово­ру.

Чи є ці зміни змінами на краще – відповідь ми отримаємо лише згодом. Проте, для кожного з нас є очевидним та зрозумілий факт – якщо ми хочемо отримати якісні послуги у сфері комунальної госпо­дарки, то розраховувати на низьку їхню вартість не варто.

Центральна світлина ілюстративна

2 відгуків на “«Розділжитлосервіс» – новий управитель багатоповерхівок міста”

  1. Блаженний хто вірує! Високі тарифи, роздуті штати управляючої кантори не гарантують якість надання послуг, одне гарантовано свавільне та не вмотивоване підняття тарифів при старій якості виконання послуг! Власне я тільки бачу прибиральницю яка прибирає внутрішній цеховий дворик ЖКУ з яким жителі будинку спільно використовують і вивіз сміття, більше ніякої діяльності не видно і не скоро побачимо адже дах шатрового типу 60 років експлуатації чекає на заміну,на черзі з часів попереднього мера міста.Внутрішні комунікації, електропроводка все давно потребувало капітального ремонту і заміни,про яке ОСББ мова в аварійному будинку.

  2. Блаженний хто вірує! Високі тарифи, роздуті штати управляючої кантори не гарантують якість надання послуг, одне гарантовано свавільне та не вмотивоване підняття тарифів при старій якості виконання послуг! Власне я тільки бачу прибиральницю яка прибирає внутрішній цеховий дворик ЖКУ з яким жителі будинку спільно використовують і вивіз сміття, більше ніякої діяльності не видно і не скоро побачимо адже дах шатрового типу 60 років експлуатації чекає на заміну,на черзі з часів попереднього мера міста.Внутрішні комунікації, електропроводка все давно потребувало капітального ремонту і заміни,про яке ОСББ мова в аварійному будинку.

Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.