Днями, новорозділь­чани всі уважно вивчали нову калькуляцію роз­рахунку вартості тарифу від комунального під­приємства «Розділжитло­сервіс» на надання послуг з управління будинками. Середній тариф визначе­ний на рівні майже 5 грн. за одиницю житлової пло­щі квартири чи нежитло­вих приміщень.

Нові тарифи були ведені в дію у зв’язку з тим, що КП «Розділжит­лосервіс» визначено управителем багатоквар­тирними будинками, а саме тих, які не утвори­ли ОСББ. Ще на початку квітня Новороздільська міська рада, оголосила відповідний конкурс для господарюючих суб’єктів, які виявляють бажання здійснювати управління багатоповерхівками міста. Участь у конкурсі зго­лосилось взяти аж одне підприємство – міське, комунальне «РЖС», а від­так і отримало всі лаври переможця. Тепер, від­повідно до діючого зако­нодавства, міський голова повинен укласти від імені співвласників багатоквар­тирних будинків договір із КП «РЖС» на надання послуг з управління цими будинками.

Відразу слід відокре­мити дві послуги, які нада­ються КП «РЖС»: перша – це утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Сюди відносять такі складові: прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток, освітлення місць загального користування, обслуговування димо­вентиляційних каналів, дератизація, технічне об­слуговування і поточний ремонт внутрішньобудин­кових систем тепло,- во­допостачання та водовід­ведення, поточні ремонти сходових кліток , покрівлі та столярних виробів, технічне обслуговуван­ня та енергопостачання ліфтів, а також вивезення побутових відходів. Інши­ми словами це діяльність, спрямована на належну експлуатацію, ремонт та утримання приміщень від­повідно до вимог норма­тивів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством. Кальку­ляція розрахунку вартості тарифу за надані послу­ги погоджується з вико­навчим комітетом Ново­роздільської міської ради.

Друга послуга – це власне управління нашими помешканнями. Відповідно до чинного законодавства – це вчинення співвласни­ками багатоквартирного будинку дій щодо реалі­зації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряд­женням спільним майном багатоквартирного будин­ку. Управління багатоквар­тирним будинком, на від­міну від першої послуги – утримання, не підпадає під дію жодного регулято­ра, тобто вартість послуг з управління багатоквар­тирним будинком вже не буде затверджуватися на засіданні виконавчого комітету. Вартість послуги з управління багатоквар­тирним будинком, у випад­ку проведення конкурсу на визначення управите­ля встановлюється за ре­зультатом такого конкурсу. І ця вартість не повинна змінюватися упродовж року, однак, відповідно до умов проведеного конкур­су, в разі зміни упродовж строку дії договору обсягу окремих складових витрат (збільшення або зменшен­ня податків і зборів, міні­мальної заробітної плати, орендної плати та амор­тизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетич­ні та інші матеріальні ре­сурси), може відбуватися коригування встановленої ціни шляхом укладання додаткової угоди.

Чи є новий тариф на надання послуги з управ­ління високим? Для кож­ної сім’ї це буде питання особистим. Хтось і не від­чує підвищення вартості, хтось навпаки перейма­тиметься як заощадити сімейний бюджет. Якщо ви відноситесь до другої ка­тегорії, тоді слід пам’ятати, про можливість викори­стання субсидії. Так, її ніхто не відміняв і розра­ховуватимуть її, виходячи з розміру ціни на послугу з управління багатоквар­тиним будинком для від­повідного помешкання, але не більше граничного розміру витрат, визначе­них відповідно до Поряд­ку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління ба­гатоквартирним будинком, затвердженого постано­вою КМУ від 28.12.2017 року №1022. Відповідно до даного Порядку гра­ничний розмір витрат ро­зраховується згідно фор­мули Вгрн = ЗПмін * 0,1 / 48,87, де ЗПмін – розмір мінімальної заробітної плати на відповідну дату. Якщо станом на сьогод­ні розмір мінімальної за­робітної плати становить 3723 грн, то, відповідно, граничний розмір витрат, в межах яких надаєть­ся субсидія становитиме 7,62 грн/кв.м. Оскільки, КП «Розділжитлосервіс» є платником ПДВ, то гра­ничний розмір витрат для даного підприємства ста­новитиме 9,14 грн/кв.м.

 Запроваджені зміни в комунальній го­сподарці міста пов’язані з вимогами чинного зако­нодавства, яке пропонує мешканцям або само­стійно утворювати ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будин­ку), або ж співпрацювати з управителем, який пе­реміг на конкурсних заса­дах, як це має місце у ви­падку з КП «РЖС».

Питання тепер чи впорається комунальне підприємство, яке є збит­ковим, з належним на­данням послуги? Коли це питання обговорювали на засіданні Новороздільсь­кого виконкому, то, зокре­ма, керівником підприєм­ства «РЖС» Богданом Жуком, було зауважено, що «основна причина збиткового функціонуван­ня КП «РЖС» – невідповід­ність тарифів і реальних витрат на здійснення го­сподарської діяльності». Так, до слова, ще на по­чатку 2017 року проведе­но коригування тарифів в частині витрат на опла­ту праці, електроенергію та послуги з ТО ліфтів та дератизації. Однак, з бе­резня 2017 року тарифи на електроенергію зросли на 30%. В результаті тако­го зростання збитки за рік по витратах на освітлення місць загального користу­вання, енергопостачання ліфтів та утримання ад­міністративного та вироб­ничих приміщень стано­влять 840 тис. грн.

У зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму з 01.05.2017р. до 1684 грн., з 01.12.2017р. до1762 грн., відповідно збільшу­вався фонд оплати праці працівників і сума єди­ного соціального внеску. Збитки по витратах на оплату праці становлять приблизно 380 тис. грн.

Також варто зауважити, що частина новорозділь­ської громади несправно оплачують послуги, що надаються місцевим під­приємством. Громада, за 2017 рік, боргує підприєм­ству майже 2 млн. грн. за надані послуги. За 2016 рік борг був меншим на 9%.

Логічно, що при таких «доходах» говорити про можливість оновлення ма­теріально-технічної бази КП «РЖС» – смішно. Але, зовсім не смішно стає, коли дізнаєшся, що се­редньомісячна зарплата по підприємству складає 3665 грн. І це працівники, які прибирають сміттєві ліфти ручним способом, чи встають вдосвіта для прибирання міських вули­ць та прибудинкових тери­торій, або ж ремонтують каналізаційні мережі.

Діяльність нового упра­вителя з місцевим ви­конавчим комітетом, за новим договором, розпо­всюджується лише на один рік. Якщо наприкін­ці поточного року жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається про­довженим на черговий од­норічний термін.

Чи можна розірва­ти угоду з управителем про співпрацю упродовж року? Законодавець пе­редбачив таку можливість за умови, що співвласники багатоквартирного будин­ку приймуть рішення про зміну форми управління своїм помешканням, або про обрання іншого упра­вителя, і про це вони зо­бов’язані повідомити не пізніше як за два місяця до дня розірвання догово­ру.

Чи є ці зміни змінами на краще – відповідь ми отримаємо лише згодом. Проте, для кожного з нас є очевидним та зрозумілий факт – якщо ми хочемо отримати якісні послуги у сфері комунальної госпо­дарки, то розраховувати на низьку їхню вартість не варто.

Центральна світлина ілюстративна