Віталій Різник, на­чальник Управління з пи­тань управління актива­ми, АРМА

Це інтерв’ю мало б ви­йти, принаймні, в кінці серпня. Саме тоді в Но­вому Роздолі та Новоя­ворівську почався хаос з подачею послуги гарячо­го водопостачання, який за кілька місяців набрав таких обертів та потуж­ності, що переріс у суціль­не протистояння кількох об’єднань, що постійно змінювали конфігурацію: громада обох міст і мерії; компанія «Енергія» та працівники ТЕЦ; АРМА (ред.: Нацагентство, що управляє арештованими активами) і Управитель.

Такого безладу, це моє суб’єктивне враження, особисто мені не дово­дилось спостерігати за свою довгу практику жур­налістської діяльності, а це вже 15 років. Абсолют­на відсутність комунікації з боку АРМА (принаймні на початку та у період загострення ситуації) – ви­лилась у зневагу до дій та намірів органів державної влади.

Віталій Різник, на­чальник Управління з пи­тань управління актива­ми АРМА, до певної міри визнав, що це було недо­працювання з боку його відомства та пробував аргументувати це неуком­плектованими кадрами новоствореного органу.

Як би там не було, пан В.Різник сам попросив ре­дакцію про спілкування, після оприлюднення мною допису у соціальній ме­режі facebook, як відповідь на його некоректне інфор­маційне повідомлення у регіональних ЗМІ щодо стану справ на тепло­централях Н.Роздолу та Новояворівська. Не буду загострювати увагу на самому інформаційному повідомлені. Лише заува­жу, що під час інтерв’ю пан Різник визнав помилку, а це, погодьтесь, не кожно­му чиновнику при вагомій посаді, під силу.

Отже, представник АРМА вирішив піти на відкрите спілкування та завітав до редакції ВІ­СТЕЙ. Відбулось кілька годинне спілкування. Ба­гато часу ми витратили на з’ясування внутрішніх ме­ханізмів прийняття рішень та процедур їхньої ре­алізації Нацагенцією, що управляє арештованим майном. Для більшості українців АРМА – це аб­солютно нова структура, діяльність якої є незро­зумілою. Особисто я вза­галі дізналась про існуван­ня такої установи лише на початку вересня. Тому не дивно, що рішення поса­довців з АРМА викликали у більшості представників місцевої громади спротив та цілковите несприйнят­тя. Подекуди, як на мене, і можливо це доволі суб’єк­тивно, такі дії мали озна­ки перевищення повно­важень, або зловживань. Чи так це, чи ні – це ма­ють з’ясовувати відповідні правоохоронні служби. На шпальтах газети ми цим займатись не будемо.

Увазі читача хочу за­пропонувати обговорен­ня тих питань, які все ще залишаються актуальни­ми для більшості меш­канців як Нового Роздолу так і Новояворівська, або принаймні допоможуть зрозуміти чому АРМА дія­ла у той чи інший спосіб. Подаю запис розмови, як вона відбулась, без оці­ночних суджень. Зауважу, що з паном Віталієм Різ­ником спілкувались двоє, автор статті та моя колега Вероніка Міронова.

Ред.: Питання яке цікавить більшість: яким чином, компанія, яка не мала відповідних ліцензій (ред.: мова йде про компанію «Гарант Енерго М»), спромогла­ся виграти конкурс на Управителя?

В. Різник: Якщо бук­вально читати закон «Про публічні закупівлі» такого виду критерію як ліцензії не існує. Були так звані до­даткові або факультативні переваги для потенційно­го управителя. Основними це є наявність досвіду, а він згідно практики пу­блічних закупівель вста­новлюється як на підставі діяльності самої юрособи, так і на підставі штату пра­цівників. Друге – це техніч­на база. Це не означає, що вони (ред.: призначе­ний Управитель) мають сюди привезти свою ТЕЦ – це означає, що управи­тель має мати відповідні технологічні можливості для розміщення менед­жменту, мати комп’ютери. «Гарант Енерго М» була саме такою компанією. Це не може бути фірма з дво­ма стільцями.

Ред.: Так. І справ­ді, компанія «Гарант Енерго М» є дочірньою структурою великої сто­личної компанії «Гарант Енерго». Але відразу, як тільки ця компанія ви­грала конкурс, її купує бізнесмен Володимир Купчак та його партнер пан Ушинський.

В.Різник: Пан Куп­чак був тією особою, що перебувала в штатному розписі компанії докумен­ти якої подавалися на конкурс. Тому, тут по суті, нічого не змінилося.

Ред.: Тоді навіщо ця людина купує дану ком­панію? Чи Вас не заціка­вила така швидка зміна власника?

В.Різник: Можливо особа, яка є інвестором вважала, що вчиняє ризи­ковану інвестицію і не хоче мати з цим справу. Мож­ливо мова йшла про втра­ту репутаційних ризиків. АРМА лише перевіряє чи пов’язані дані особи (ред.: мається на увазі власни­ки компанії Управителя) з фігурантом у криміналь­ному проваджені. (ред.: мова йде про кримінальне провадження щодо окре­мих осіб з адміністра­ції ТОВ «Енергія Новий Розділ» та ТОВ «Енергія Новояворівськ»).

Ред: Яким чином Ви визначали фінансову спроможність Управи­теля, якщо статутний ка­пітал «Гарант Енерго М» є настільки мізерним, що не може забезпечити тижневий обсяг спожи­вання газу?

В.Різник: Статутний капітал не є показником фінансової спроможності. Показником фінансової спроможності є так звані фінансові кошти. У нас статутні капітали навчи­лися малювати на папері. Фінансовий ринок вже давно відійшов від цього показника, регуляторний також. Для нас важливо скільки коштів є на рахун­ку, а не передбачено у ста­тутному капіталі.

Ред.: Вас не заціка­вив той факт, що ком­панія, яка задекларува­ла 300 тис. грн., взяла на себе зобов’язання погашення чужого боргу перед НАК Нафтогазом у сумі майже півмільярда гривень?

В.Різник: Читаємо уважно постанову Каб­міну, їх дві. Погашення заборгованості перед НАК Нафтогазом здійснюєть­ся за рахунок дебіторсь­кої заборгованості, яка належала власнику, яка перейшла в складі єдино­го майнового комплексу управителю. Це офіційно зафіксовано у двох поста­новах Кабміну. Одна діяла до 1 листопада, нова по­чала діяти з 1 листопада і до завершення опалю­вального сезону.

Ред.: Дивно те, що сам пан В.Купчак пу­блічно заявив, що він жодного поняття немає про те, яка дебіторська заборгованість «Енер­гії», і він запевнив, що бере ці борги під власні гарантії. І це дуже всіх здивувало.

В.Різник: Власні га­рантії того, що він буде ефективно працювати з дебіторською забор­гованістю, зокрема, яка сформувалася в тому чис­лі за рахунок боргів енер­горинку перед власника­ми компанії «Енергія», і з коштами, які належать до повернення НАК Наф­тогазу за спожитий газ. «Гарант Енерго М» під­писало відповідні заяви про визнання боргу з кон­кретними сумами, по двох об’єктах це була сума 430 млн. грн., але це було мі­сяць тому. Можливо зараз вона є ще більшою.

Ред.: Чи дозволяє сума дебіторської за­боргованості покрити ті борги «Енергій», які є перед Нафтогазом?

В.Різник: Це є сфера відносин між власниками та управителем, які мають вирішити ці питання за столом переговорів. Влас­ник має повідомити упра­вителю, мовляв дивіться, мені, за інвентаризаційни­ми даними, заборгували мільярд такі і такі особи. У вас, як в Управителя є розподільчий рахунок, я скеровую листа, щоб мої боржники платили вам на розподільчий рахунок, і кошти з цього рахунку будуть скеровуватися на погашення боргу перед НАКом.

Ред.: Ще рік тому пани Дубневичі у певних комен­тарях через своїх менед­жерів дуже жалілися на те, що ДП «Енергоринок» ніяк не спроможеться по­гасити борги перед їхньою компанією. А сума боргів, за узагальненими даними, є набагато більшою ніж сума боргів «Енергії» пе­ред НАК Нафтогазом. Чи не вважаєте Ви, що вся ця ситуація змодельована виключно для того, щоб погасити борги енергорин­ку перед компаніями Дуб­невичів?

В.Різник: Це питання до НКРЕ (ред.: Національний регулятор ринку електрое­нергетики), яка затверджує так звані алгоритми енерго­ринку.

Ред.: Ви декларуєте ви­соку мету діяльності ва­шої Агенції – збереження фізично арештованого ак­тиву. Яким чином це пов’я­зується з такою дивною ситуацією яка мала місце з оформленням документу фактичної передачі майна від власника до Управи­теля. Мова йде про те, що на момент Вашого приїзду, зокрема на Новорозділь­ську ТЕЦ, 19 жовтня разом з Управителем, представ­ник «Гарант Енерго М» від­мовився підписувати акт прийомки-передачі май­на, а 22 жовтня АРМА не пустила керівництво ТОВ «Енергія Новий Розділ» на територію підприємства.

В.Різник: 22 жовтня ми запросили уповноважених осіб власника (ред.: мова йде про ТОВ «Енергія Новий Розділ») з відповідними до­кументами здійснити інвен­таризацію на 15.00 год.

Ред.: А чому Ви не здій­снили це відразу коли приїхали?

В.Різник: Ми приїхали пів на шосту вечора. По-дру­ге, формально робочий день закінчився, робити це вночі, в темноті…

Ред.: Ну, але ж Ви самі приїхали о цій порі?

В. Різник: Ми до цього приймали Новояворівськ.

Ред.: Тоді можливо не варто було їхати на ніч до Нового Роздолу?

В.Різник: Ні, треба.

Ред.: По Новояворівсь­ку Ви здійснили акт-прийом­ки передачі?

В.Різник: Майна, що було зазначено, як нерухоме, ми здійснили.

Ред.: А хто був присут­нім з боку компанії «Енер­гія Новояворівськ»? Хто підписував цей документ?

В.Різник: Ми їм теж за­прошення на інвентаризацію давали на 22-ге жовтня.

Ред.: Тобто, 19-ого жовтня, коли АРМА за­йшла на територію Но­вояворівської ТЕЦ разом з силовиками акту прийо­му-передачі майна не було здійснено?

В.Різник: Все це потім можна довести у судовому порядку, через отримання трафіку наших мобільних те­лефонів з’ясувати.

Ред.: Це смішно…

В.Різник: Якщо треба до­вести чи я дійсно підписував його (ред.: документ, що по­свідчує передачу майна від власника до управителя) в себе в офісі чи я підписував його на місці.

Ред.: А з боку «Енергії» хто був?

В.Різник: А до чого тут «Енергія»? Компанія немає права відчужувати, розпо­ряджатися та користуватися цим майном. Дії цієї компанії жодного значення на той мо­мент не мали.

Ред.: Якщо дії жодного значення не мали, тоді на­віщо Ви надсилали листа з проханням з’явитися на інвентаризацію?

В.Різник: Інвентаризація – це не користування, це не розпорядження. Це фактичні дії віддачі майна, яке суд зо­бов’язав віддати.

Ред.: У такій ситуації виглядає так, що власник «Енергії» правий у своїх звинувачення щодо дій АРМА. Адже на територію підприємства зайшла інша приватна компанія, обме­жила доступ власнику і нічим не засвідчено стан передачі майна на мо­мент приходу Управителя. Водночас, вже за декілька днів Управитель інфор­мує, що на теплоцентралі (ред.: мова йде про Новоя­ворівську ТЕЦ) немає пев­них деталей.

В.Різник: Я керуюся тим, що доступ власника до того, до чого він не має права на­разі бути дотичним, має бути максимально обмеженим. І якщо у власника отримуєть­ся якесь майно він має його повернути. І крапка.

Ред.: Чи не вважає АРМА, що такими діями вчи­нила помилку, яка спричини­ла велику кількість негатив­них наслідків.

В.Різник: Ні, ніякої по­милки ми не вчинили.

Наше спілкування ще тривало і ми обговорювали низку інших питань, як скажі­мо коли тепло та гаряча вода надійде безпосередньо у домівки споживачів. На­разі, більшість мешканців як Нового Роздолу так і Ново­яворівська отримали вкрай необхідні послуги на період опалювального сезону 2018-2019 рр. Тому нема потреба озвучувати ці питання ще раз.

Як і зауважила вище, не подаю жодних оціночних суджень щодо відповідей пана Різника. Єдине, вис­ловлюю сподівання, що його запевнення бути максималь­но публічним та не уникати комунікації у подальшому, про що він пообіцяв редакції після розмови – буде ним до­тримано.

Ірина Телька

Вероніка Міронова